Het Oktoberfest in Groningen

PERSBERICHT
26-01-2017

Update Oktoberfest Groningen

Via deze weg informeren wij een ieder over de laatste ontwikkelingen aangaande het niet doorgaan van het Oktoberfest Niederlande in de gemeente Groningen.

De organisatie van Exploitatie Oktoberfest Groningen B.V. heeft inmiddels van een groot aantal mensen dat een kaartje voor het evenement heeft gekocht alle benodigde gegevens ontvangen. Toch is er nog steeds een aantal dat nog niet alle benodigde gegevens heeft aangeleverd. Voor degenen die wel een kaartje voor het evenement hebben gekocht, maar zich nog niet hebben gemeld en/of alle benodigde gegevens hebben aangeleverd, geldt dus nog steeds de oproep zich te melden bij de organisatie onder overlegging van alle benodigde gegevens (zie daartoe ook ons eerdere persbericht).

In het voorgaande persbericht gaven wij aan dat de organisatie bezwaar had aangetekend tegen de weigering van de gemeente Groningen om een vergunning te verlenen, waardoor het evenement helaas geen doorgang kon vinden. Naar aanleiding van het ingediende bezwaar heeft de organisatie van Exploitatie Oktoberfest Groningen B.V. op 16 januari 2017 een hoorzitting bijgewoond. Een onafhankelijke commissie van de gemeente Groningen zal nu de gemeente Groningen adviseren of zij de vergunning al dan niet terecht heeft geweigerd. De commissie zal haar advies in februari aan de gemeente Groningen kenbaar maken, waarna de gemeente Groningen een besluit zal moeten nemen. Zodra er daarover meer bekend is, zullen wij een ieder nader informeren.

Gelijk ook al in het voorgaande persbericht is aangegeven, zijn er op dit moment onvoldoende middelen om alle tickethouders en leveranciers te kunnen voldoen. Dat heeft enkele oorzaken. Allereerst heeft de organisatie ervoor gekozen om het evenement zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te maken. Dit heeft geresulteerd in het vragen van een bescheiden entreeprijs voor toegang tot het evenement. In de entreeprijs zat logischerwijs dan ook geen consumpties (eten en/of drinken) begrepen. Ter plekke zouden er munten worden verkocht waarmee bezoekers konden betalen voor consumpties (eten en/of drinken). Dit heeft uiteraard gevolgen voor het verdienmodel van de organisatie. Immers, de verdiensten van de organisatie zullen in dat geval voornamelijk tijdens het evenement worden gerealiseerd. Omdat het evenement tot onze teleurstelling geen doorgang kon vinden, zijn deze verdiensten helaas uitgebleven. Dat neemt niet weg dat de organisatie voordat het evenement kon worden gehouden natuurlijk wel al de nodige (contractuele) verplichtingen met leveranciers moest aangaan (denk aan het huren van een locatie, entertainment, eten en drinken, betalen leges voor vergunningen, marketing). Daarvoor zijn ook een groot aantal betalingen verricht, wat eveneens met zich brengt dat er nu onvoldoende middelen zijn om alle tickethouders en leveranciers volledig te kunnen voldoen.

Nogmaals, de organisatie van Exploitatie Oktoberfest Groningen B.V. betreurt ten zeerste de ontstane situatie. Dit is het laatste dat wij voor alle tickethouders en leveranciers hebben gewild en wij zullen dan ook alles in het werk blijven zetten om tot een goede oplossing te komen. Niet alleen hebben wij bezwaar aangetekend tegen de weigering van de gemeente Groningen om een vergunning te verlenen, maar zijn wij nog steeds druk doende om reeds verrichte aanbetalingen – waar mogelijk – bij leveranciers terug te vorderen. Een en ander met als doel om een compensatieregeling aan te bieden.

Exploitatie Oktoberfest Groningen

 

– – – – –

PERSBERICHT
21-11-2016

Update Oktoberfest Groningen

Via deze weg informeren wij een ieder over de laatste ontwikkelingen aangaande het niet doorgaan van het Oktoberfest Niederlande.

De organisatie van Exploitatie Oktoberfest Groningen B.V. (mede handelend onder de naam en hierna te noemen Oktoberfest Niederlande) heeft een ieder gevraagd die een kaartje voor het evenement heeft gekocht een e-mail te sturen met vermelding van zijn of haar naam, adres en opgave van het aantal kaarten dat is gekocht met kopieën van de aangeschafte kaarten en het bankrekeningnummer waarop eventuele gelden retour moeten worden gestort. Aan deze oproep hebben inmiddels een groot aantal mensen gehoor gegeven, zij het dat het merendeel daarbij niet alle benodigde gegevens heeft aangeleverd. Diegenen zijn inmiddels door de organisatie benaderd met het verzoek om de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren.

De organisatie wenst verder nogmaals een ieder op te roepen die wel een kaartje voor het evenement heeft gekocht, maar zich onverhoopt nog niet heeft gemeld bij de organisatie om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Dat kan door een e-mail voorzien van bovengenoemde informatie te sturen naar groningen@oktoberfest-niederlande.nl.

Op dit moment is de organisatie van het Oktoberfest Niederlande druk doende met de financiële afwikkeling. Helaas zijn er vooralsnog onvoldoende financiële middelen om alle tickethouders direct en volledig te kunnen compenseren. Graag lichten wij u de achtergrond van deze situatie toe.

Op basis van de informele goedkeuring die de gemeente Groningen heeft afgegeven voor de organisatie van het Oktoberfest Niederlande, zijn er diverse betalingen gedaan aan leveranciers van het evenement. Daarnaast staan er nog ticketgelden gereserveerd bij de ticket verkooporganisatie. De door Oktoberfest Niederlande verrichte aanbetalingen zullen waar mogelijk bij leveranciers worden teruggevorderd, teneinde zoveel mogelijk gelden beschikbaar te krijgen om tickethouders en andere leveranciers te kunnen compenseren.

Ook heeft de Oktoberfest Niederlande bezwaar aangetekend tegen de beslissing van de gemeente Groningen om de vergunning voor het evenement op het laatste moment niet af te geven. Dit bezwaar wordt thans behandeld door de gemeente Groningen. Mocht dit bezwaar onverhoopt ongegrond worden verklaard, dan zal de organisatie van Oktoberfest Niederlande overwegen om daartegen in beroep te gaan bij de bestuursrechter. Dit alles om ervoor zorg te dragen dat komt vast te staan dat de gemeente Groningen niet (meer) te elfder ure de vergunning had mogen weigeren. Is dat namelijk het geval, dan zal de organisatie van Oktoberfest Niederlande een nieuwe (gerechtelijke) procedure starten teneinde alle geleden schade op de gemeente Groningen te verhalen. Dit is uiteraard alleen noodzakelijk als de gemeente Groningen besluit niet (alsnog) vrijwillig tot vergoeding van alle schade over te gaan.

Wij streven er naar zo spoedig mogelijk een compensatieregeling op te stellen. Alleen kunnen wij dat gelet op bovengenoemde omstandigheden nu nog niet doen. Simpelweg vanwege het feit dat wij op dit moment nog niet inzichtelijk hebben in hoeveel gelden er uiteindelijk beschikbaar zullen zijn. Desalniettemin hopen wij op een zo kort mogelijke termijn alle tickethouders en leveranciers nader te kunnen informeren over de verdere voortgang en het aanbieden van een compensatieregeling.

Het spreekt voor zich dat wij de ontstane situatie ten zeerste betreuren. Dit is het laatste dat wij voor alle tickethouders en leveranciers hebben gewild en wij zullen dan ook alles in het werk blijven zetten om tot een goede oplossing te komen.

Exploitatie Oktoberfest Groningen

 

– – – – –

PERSBERICHT
28-10-2016

Oktoberfest Groningen gaat niet door

Tot onze grote teleurstelling, maar ook tot ons groot ongenoegen, geven wij kennis van het feit dat het Oktoberfest Groningen, dat zou worden gehouden op 4 en 5 november 2016 in het Stadspark in Groningen, geen doorgang kan vinden. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de gemeente Groningen onverwachts en zonder deugdelijke motivering daags voor het evenement aan ons te kennen heeft gegeven voornemens te zijn om de benodigde vergunning te weigeren, terwijl nota bene alles al voor het evenement was geregeld en er de achterliggende periode ook geen enkele indicatie is geweest en/of is afgegeven dat de vergunning aan ons zou worden geweigerd. Wij hebben tegen de voorgenomen weigering dan ook een zienswijze ingediend, maar dat heeft er niet toe geleid dat de gemeente Groningen de vergunning (alsnog) heeft afgegeven. Zelfs niet onder bepaalde voorwaarden. Helaas zijn alternatieve locaties die dezelfde (veiligheids)waarborgen bieden als het Stadspark niet op zo een korte termijn beschikbaar, waardoor wij niet anders kunnen dan bevestigen dat het Oktoberfest niet door kan gaan. Het spreekt voor zich dat wij deze zaak zeer hoog opnemen en de gemeente Groningen volledig aansprakelijk houden voor de schade die wij (en met ons: de bezoekers) zullen lijden door deze uitermate onbevredigende gang van zaken. Mede in dat verband hebben wij dan ook tegen de beslissing van de gemeente Groningen bezwaar aangetekend.

Indien u een kaartje voor het evenement heeft gekocht, dan wordt u verzocht om een e-mail te sturen aan groningen@oktoberfest-niederlande.nl met vermelding van uw naam, adres en opgave van het aantal kaarten dat u heeft gekocht met kopieën van de door u aangeschafte kaarten en uw bankrekeningnummer. Wij gaan er de komende periode in ieder geval alles aan doen om de ontstane situatie zo goed en adequaat mogelijk het hoofd te bieden. Wij streven er naar om u op een zo kort mogelijke termijn nader te informeren.

Exploitatie Oktoberfest Groningen

– – – – –