Het Oktoberfest in Arnhem

PERSBERICHT
26-01-2017

Update Oktoberfest Niederlande

Via deze weg informeren wij een ieder over de laatste ontwikkelingen aangaande het niet doorgaan van het Oktoberfest Niederlande in de gemeente Arnhem.

De organisatie van Exploitatie Oktoberfest Arnhem B.V. heeft inmiddels van een groot aantal mensen dat een kaartje voor het evenement heeft gekocht alle benodigde gegevens ontvangen. Toch is er nog steeds een aantal dat nog niet alle benodigde gegevens heeft aangeleverd. Voor degenen die wel een kaartje voor het evenement hebben gekocht, maar zich nog niet hebben gemeld en/of alle benodigde gegevens hebben aangeleverd, geldt dus nog steeds de oproep zich te melden bij de organisatie onder overlegging van alle benodigde gegevens (zie daartoe ook ons eerdere persbericht).

In het voorgaande persbericht gaven wij aan dat de organisatie bezwaar had aangetekend tegen de weigering van de gemeente Arnhem om een vergunning te verlenen, waardoor het evenement helaas geen doorgang kon vinden. Hoewel er daarna in de media is gesuggereerd dat de organisatie geen bezwaar had aangetekend, kunnen wij met klem bevestigen dat dat wel het geval is. Sterker nog: reeds op 25 oktober 2016 tekende Exploitatie Oktoberfest Arnhem B.V. bezwaar aan tegen het besluit van de gemeente Arnhem om de vergunning te weigeren. Echter, pas op 21 december 2016 (bijna twee maanden later!) heeft de gemeente Arnhem de stukken op basis waarvan zij haar besluit heeft genomen aan Exploitatie Oktoberfest Arnhem B.V. toegezonden en haar de mogelijkheid gegeven haar gronden van het bezwaar aan te vullen. Van deze geboden mogelijkheid heeft Exploitatie Oktoberfest Arnhem B.V. dan ook gebruik gemaakt en haar gronden aangevuld. De organisatie is nu in afwachting van de door de gemeente Arnhem te nemen stappen. Zodra er daarover meer bekend is, zullen wij een ieder nader informeren.

Gelijk ook al in het voorgaande persbericht is aangegeven, zijn er op dit moment onvoldoende middelen om alle tickethouders en leveranciers te kunnen voldoen. Dat heeft enkele oorzaken. Allereerst heeft de organisatie ervoor gekozen om het evenement zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te maken. Dit heeft geresulteerd in het vragen van een bescheiden entreeprijs voor toegang tot het evenement. In de entreeprijs zat logischerwijs dan ook geen consumpties (eten en/of drinken) begrepen. Ter plekke zouden er munten worden verkocht waarmee bezoekers konden betalen voor consumpties (eten en/of drinken). Dit heeft uiteraard gevolgen voor het verdienmodel van de organisatie. Immers, de verdiensten van de organisatie zullen in dat geval voornamelijk tijdens het evenement worden gerealiseerd. Omdat het evenement tot onze teleurstelling geen doorgang kon vinden, zijn deze verdiensten helaas uitgebleven. Dat neemt niet weg dat de organisatie voordat het evenement kon worden gehouden natuurlijk wel al de nodige (contractuele) verplichtingen met leveranciers moest aangaan (denk aan het huren van een locatie, entertainment, eten en drinken, betalen leges voor vergunningen, marketing). Daarvoor zijn ook een groot aantal betalingen verricht, wat eveneens met zich brengt dat er nu onvoldoende middelen zijn om alle tickethouders en leveranciers volledig te kunnen voldoen.

Nogmaals, de organisatie van Exploitatie Oktoberfest Arnhem B.V. betreurt de ontstane situatie ten zeerste. Dit is het laatste dat wij voor alle tickethouders en leveranciers hebben gewild en wij zullen dan ook alles in het werk blijven zetten om tot een goede oplossing te komen. Niet alleen hebben wij bezwaar aangetekend tegen de weigering van de gemeente Arnhem om een vergunning te verlenen, maar zijn wij nog steeds druk doende om reeds verrichte aanbetalingen – waar mogelijk – bij leveranciers terug te vorderen. Een en ander met als doel om een compensatieregeling aan te bieden.

Exploitatie Oktoberfest Arnhem

 

– – – – –

PERSBERICHT
21-11-2016

Update Oktoberfest Niederlande

Via deze weg informeren wij een ieder over de laatste ontwikkelingen aangaande het niet doorgaan van het Oktoberfest Niederlande.

De organisatie van Exploitatie Oktoberfest Arnhem B.V. (mede handelend onder de naam en hierna te noemen Oktoberfest Niederlande) heeft een ieder gevraagd die een kaartje voor het evenement heeft gekocht een e-mail te sturen met vermelding van zijn of haar naam, adres en opgave van het aantal kaarten dat is gekocht met kopieën van de aangeschafte kaarten en het bankrekeningnummer waarop eventuele gelden retour moeten worden gestort. Aan deze oproep hebben inmiddels een groot aantal mensen gehoor gegeven, zij het dat het merendeel daarbij niet alle benodigde gegevens heeft aangeleverd. Diegenen zijn inmiddels door de organisatie benaderd met het verzoek om de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren.

De organisatie wenst verder nogmaals een ieder op te roepen die wel een kaartje voor het evenement heeft gekocht, maar zich onverhoopt nog niet heeft gemeld bij de organisatie om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Dat kan door een e-mail voorzien van bovengenoemde informatie te sturen naar arnhem@oktoberfest-niederlande.nl.

Op dit moment is de organisatie van het Oktoberfest Niederlande druk doende met de financiële afwikkeling. Helaas zijn er vooralsnog onvoldoende financiële middelen om alle tickethouders direct en volledig te kunnen compenseren. Graag lichten wij u de achtergrond van deze situatie toe.

Op basis van de informele goedkeuring die de gemeente Arnhem heeft afgegeven voor de organisatie van het Oktoberfest Niederlande, zijn er diverse betalingen gedaan aan leveranciers van het evenement. Daarnaast staan er nog ticketgelden gereserveerd bij de ticket verkooporganisatie. De door Oktoberfest Niederlande verrichte aanbetalingen zullen waar mogelijk bij leveranciers worden teruggevorderd, teneinde zoveel mogelijk gelden beschikbaar te krijgen om tickethouders en andere leveranciers te kunnen compenseren.

Ook heeft de Oktoberfest Niederlande bezwaar aangetekend tegen de beslissing van de gemeente Arnhem om de vergunning voor het evenement op het laatste moment niet af te geven. Dit bezwaar wordt thans behandeld door de gemeente Arnhem. Mocht dit bezwaar onverhoopt ongegrond worden verklaard, dan zal de organisatie van Oktoberfest Niederlande overwegen om daartegen in beroep te gaan bij de bestuursrechter. Dit alles om ervoor zorg te dragen dat komt vast te staan dat de gemeente Arnhem niet (meer) te elfder ure de vergunning had mogen weigeren. Is dat namelijk het geval, dan zal de organisatie van Oktoberfest Niederlande een nieuwe (gerechtelijke) procedure starten teneinde alle geleden schade op de gemeente Arnhem te verhalen. Dit is uiteraard alleen noodzakelijk als de gemeente Arnhem besluit niet (alsnog) vrijwillig tot vergoeding van alle schade over te gaan.

Wij streven er naar zo spoedig mogelijk een compensatieregeling op te stellen. Alleen kunnen wij dat gelet op bovengenoemde omstandigheden nu nog niet doen. Simpelweg vanwege het feit dat wij op dit moment nog niet inzichtelijk hebben in hoeveel gelden er uiteindelijk beschikbaar zullen zijn. Desalniettemin hopen wij op een zo kort mogelijke termijn alle tickethouders en leveranciers nader te kunnen informeren over de verdere voortgang en het aanbieden van een compensatieregeling.

Het spreekt voor zich dat wij de ontstane situatie ten zeerste betreuren. Dit is het laatste dat wij voor alle tickethouders en leveranciers hebben gewild en wij zullen dan ook alles in het werk blijven zetten om tot een goede oplossing te komen.

Exploitatie Oktoberfest Arnhem

 

– – – – –

PERSBERICHT
25-10-2016

Oktoberfest Arnhem gaat niet door

Tot onze grote teleurstelling, maar ook tot ons groot ongenoegen, geven wij kennis van het feit dat het Oktoberfest Arnhem, dat zou worden gehouden op 11 en 12 november 2016 aan de Stadsblokken in Arnhem, geen doorgang kan vinden. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de gemeente Arnhem onverwachts en zonder deugdelijke motivering heeft geweigerd om de daarvoor benodigde vergunning af te geven. En dat terwijl nota bene alles al voor het evenement was geregeld en er de achterliggende periode ook geen enkele indicatie is geweest en/of is afgegeven dat de vergunning aan ons zou worden geweigerd. Helaas zijn alternatieve locaties die dezelfde (veiligheids)waarborgen bieden als de Stadsblokken niet op zo een korte termijn beschikbaar, waardoor wij niet anders kunnen dan bevestigen dat het Oktoberfest niet door kan gaan. Het spreekt voor zich dat wij deze zaak zeer hoog opnemen en de gemeente Arnhem volledig aansprakelijk houden voor de schade die wij (en met ons: de bezoekers) zullen lijden door deze uitermate onbevredigende gang van zaken. Mede in dat verband hebben wij dan ook tegen de beslissing van de gemeente Arnhem bezwaar aangetekend.

Indien u een kaartje voor het evenement heeft gekocht, dan wordt u verzocht om een e-mail te sturen aan arnhem@oktoberfest-niederlande.nl met vermelding van uw naam, adres en opgave van het aantal kaarten dat u heeft gekocht met kopieën van de door u aangeschafte kaarten en uw bankrekeningnummer. Wij gaan er de komende periode in ieder geval alles aan doen om de ontstane situatie zo goed en adequaat mogelijk het hoofd te bieden. Wij streven er naar om u op een zo kort mogelijke termijn nader te informeren.

Exploitatie Oktoberfest Arnhem

 

– – – – –